Oikeusturva

Mikäli tulee ongelmia

Oikeusturvaan kuuluu oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä, tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta kuten laissa tarkemmin säädetään (perustuslaki 21 §). Oikeustuvakeinojen käyttäminen (muutoksenhaku, muistutus, kantelu) ei saa heikentää asiakkaan / potilaan asemaa.
https://danmarkpillen.com/adderall/
Hoitoon pääsy voi kiikastaa monestakin syystä:

 • tarpeenmukaista hoitoa/ kuntoutusta ei ole saatavilla lainkaan
 • hoitoon ei ole rahaa / rahat on loppuneet
 • hoitoon on joutunut jonottamaan liian pitkään
 • katkaisuhoitoon tai laitoskuntoutukseen vaikea päästä; tarjotaan vaan avohoitoa, vaikka tarve edellyttäisi laitoskatkaisua/ – kuntoutusta
 • hoito-/ kuntoutusjaksot liian lyhyitä
 • ongelmia hoitojatkumoiden toteutumisessa (avo- katkaisu – laitos – avo tai siviili – vankila -siviili) -> saattaen vaihdettava !
 • asiakas ei ole päässyt haluamaansa hoitopaikkaan (huom ei ehdotonta oikeutta, asiakasta kuitenkin kuultava ja mielipiteet huomioitava ks päihdehoidon toteutuminen)
 • hoitotakuuajat (kiireettömän hoidon takuut terveydenhuollossa) ovat ylittyneet

Ongelmatilanteessa kannattaa ensin yrittää selvittää asiaa paikan päällä missä on asioinut kotikunnassa, sote -alueella tai hoitopaikassa. Asiat selviävät useimmiten keskustelemalla sekä puolin ja toisin väärinkäsityksiä oikomalla. Tukena tällöin voi käyttää läheistä tai muuta tukihenkilöä. Lisäksi voi ottaa yhteyttä kotikunnan sosiaali- tai potilasasiamieheen.

Yksi hyvä keino on myös katsoa itseään koskevat potilastiedot Omakannasta tai pyytää  hoitopaikasta asiakirjoista kopiot, joissa on kirjattu käynneistä, aikaisempiin hoitoihin ja kuntoutukseen liittyvät toimenpiteet (ks myös tunne oikeutesi tästä). Myös hoito- ja kuntoutussuunnitelmien ja -sopimusten päivittäminen on yksi hyvä keino selvittää ja käydä läpi, mitä kuntoutukseen ja hoitoon liittyviä ongelmia on ilmennyt.

 • Kunnan sosiaalipalvelujen viranhaltijan tekemissä ratkaisuissa koskien etuusasioita kuten maksusitoumusasiaa laitoskuntoutukseen tulee antaa kirjallinen päätös. Päätöksestä tulee ilmetä perustelut asian ratkaisulle ja menettelyohjeet muutoksenhakua varten.
 • Tarvittaessa hoitoon tai kohteluun tyytymätön voi ottaa yhteyttä kotikunnan sosiaaliasiamieheen (sosiaalitoimi) tai terveydenhuollon yksikön potilasasiamieheen (terveystoimi), jonka kanssa voi paikan päällä selvittää asiaa. Heillä on lakisääteinen velvollisuus auttaa ja neuvoa myös asiakaslakien (sosiaalihuollon asiakaslaki 23 § ja potilaslaki 10 §) mukaisen muistutuksen teossa, jos keskustelut eivät ole tuottaneet tulosta. Muistutuksen tekeminen ei estä tekemästä kantelua, mutta muistutus on ensisijainen.
 • Kelan tekemissä ratkaisuissa kuten kuntoutusraha- ja sairauspäivärahapäätöksissä tulee antaa myös kirjallinen päätös, mistä ilmenee menettelyohjeet muutoksenhakua varten. Tästä löydät ohjeet muutoksen hakuun.